728 x 90

عناوین و مشخصات کتاب های جدید (تابستان 1396) - بخش اول

روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام


بسمه تعالی


 
فهرستی از جدیدترین کتاب های تازه خریداری و فهرست نویسی شده در کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم (ع)، در ادامه خدمت استادان و دانشجویان و مراجعین گرامی ارائه می گردد. امید است با اطلاع از جدیدترین منابع کتابخانه، زمینه برای دسترسی آسان تر و نیز بهره وری دقیق تر و سریع تر شما فراهم آید.
این فهرست شامل بخش اول از منابع جدید شهریور ماه می باشد:


1 بيداري اسلامي از ايده تا حقيقت/ با کوشش مهدي طاهري.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴.
2 زنان پيامبر اکرم(ص) و زنان با پيامبر اکرم(ص)/ تاليف: مرضيه محمدزاده.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۵.
3 انسان شناسي در انديشه کانت/ مرتضي روحاني راوري.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۱.
4 افلاطونيان متاخر از ادريوس تا ويکتور کوزن/ کريم مجتهدي.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۹۴.
5 جريان‌هاي فکري در حوزه‌ي معاصر قم/ محسن طباطبايي فر.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۴.
6 درآمدي بر تحليل انتقادي گفتمان روايي/ حسين صافي پيرلوجه؛ ويراستار الهه عين بخش.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۵.
7 تاريخ سينما/ نوشته آرتور نايت؛ ترجمه نجف دريابندري.- تهران: اميرکبير، کتابهاي جيبي، ۱۳۸۵.
8 گفتمان اصول گرايي اسلامي در ايران پس از انقلاب/ تاليف: ابراهيم ايران نژاد.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۱.
9 رويکردهاي مختلف به مهندسي فرهنگي در ايران بعد از انقلاب/ نوشته غلامرضا بصيرنيا.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۲.
10 تعامل جبهه ملي با جنبش اسلامي ايران (۶۰-۱۳۴۰)/ نوشته فريده باوريان.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۲.
11 جامعه شناسي مشارکت سياسي: تحليل تطبيقي درون کشوري از مشارکت انتخاباتي در ايران/ نوشته رحمت‌الله معمار.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۱.
12 جستارهايي در هستي شناسي و معرفت شناسي/ تاليف غلامرضا فدائي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۵.
13 قرآن و انقلاب اسلامي: با تاکيد بر انديشه سياسي اما خميني (ره) و شهيد مطهري/ اعظم مجيدي نژاد.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۰.
14 اخلاق زيست محيطي در حکمت اسلامي/ تاليف: علي کريميان صيقلاني.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۵.
15 انقلابي پرجاذبه: سير تکوين و تحول جنبش انقلابي در ايران (از دهه ۴۰ تا دهه ۶۰)/ تاليف امير عظيمي دولت‌آبادي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۸۹.
16 تاثير انقلاب اسلامي ايران بر پيدايش جنبش الحوثي يمن/ تاليف مرتضي بيات.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۵.
17 نگرشي نو به تاريخ روابط بين الملل تا پايان جنگ جهاني دوم/ حسين سليمي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۳.
18 تطور انديشه سياسي تشيع در دوره معاصر: با تاکيد بر تحولات ۵۰ ساله اخير مکتب‌هاي نجف و جبل عامل/ نويسنده: محمدمهدي اسماعيلي.- قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۵.
19 آسيب‌هاي اجتماعي از منظر مددکاري اجتماعي/ تاليف: محمد زاهدي اصل.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۴.
20 ژئوپوليتيک خوزستان و تمهيدات خارجي/ تاليف: اصغر جعفري ولداني.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
21 اصلاح و انقلاب در حکومت‌ها از ديدگاه شيعه/ تاليف: صالح حسن زاده.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۳.
22 رهيافت‌هاي بومي سازي علوم سياسي/ تاليف: ابراهيم برزگر.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
23 روش‌ها و نقد و بررسي ترجمه/ تاليف: سالار منافي اناري.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
24 جامعه شناسي مشارکت سياسي زنان/ محمدحسين پناهي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
25 خانواده از منظر قرآن و حديث/ تاليف صالح حسن زاده.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۴.
26 بنيادگرايي و سلفيه: بازشناسي طيفي از جريان‌هاي ديني/ به کوشش حسين هوشنگي، احمد پاکتچي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰.
27 فرهنگ و فرافرهنگ/ تاليف: فرانسيس مولهرن؛ ترجمه: شهاب‌الدين ساداتي، مهدي شفيعيان.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵.
28 خداي عشق و مسئله شر (توصيف، بررسي و نقد تئوديسه ايرنائوسي پرورش روح جان هيک)/ اکرم خليلي نوش‌آبادي.- تهران: مؤسسه فرهنگي طه، کتاب طه، ۱۳۹۵.
29 بي طرفي در فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي/ سوزان مندوس، ترجمه فاطمه حسيني.- قم: مؤسسه فرهنگي طه، کتاب طه، ۱۳۹۵.
30 خودفريبي در فلسفه غرب و مکتوبات اخلاقي مسلمانان/ مرضيه کلايي.- قم: مؤسسه فرهنگي طه، کتاب طه، ۱۳۹۵.
31 ديباچه‌اي بر سطوح تحليل سنت و تجدد/ عبدالحسين کلانتري.- قم: مؤسسه فرهنگي طه، کتاب طه، ۱۳۸۹.
32 معنا شناسي امام در قرآن کريم (رويکرد ساخت‌گرا)/ فتحيه فتاحي‌زاده، فريده اميني.- قم: مؤسسه فرهنگي طه، کتاب طه، ۱۳۹۵.
33 گفتارهايي در فرهنگ و ارتباطات اسلامي/ به کوشش ناصر باهنر.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵.
34 سير تحول جنبش‌هاي اسلامي: از نهضت سلفيه سيد جمال الدين تا بيداري اسلامي (۱۳۹۰ - ۱۲۴۹ هـ ش)/ حميد احمدي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵.
35 درآمدي بر تاريخ مصور فلسفه غرب/ نوشته سر آنتوني کني.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴.
36 درآمدي بر شناخت و سنجش فرهنگ سياسي/ تاليف: احمد گل‌محمدي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۴.
37 پوياي‌هاي هويت اخلاقي در حرفه‌هاي ياورانه: بنيان‌هاي فرهنگي و فلسفي/ تاليف: جان سامرز فلناگن، ريتا سامرز فلناگن؛ ترجمه آسيه شريعتمدار.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
38 تبارشناسي حکمراني و تغيير در ايران سده نوزدهم/ تاليف: مجتبي ياور.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
39 آسياي مرکزي بعد از ۲۰۱۴/ تاليف: استفان جي بلانک؛ ترجمه: حسن ميرفخرائي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
40 مردم شناسي تحول در علوم انساني/ ابراهيم فياض.- قم: کتاب فردا، ۱۳۹۴.
41 جريان شناسي فکري ايران معاصر: تبيين و تحليل جريان‌هاي عقلانيت اسلامي، روحانيت سنتي، مکتب تفکيک، سنت‌گرايي، تجدد ستيزي سنتي و فلسفي، فرهنگستان علوم اسلامي و روشن فکري/ عبدالحسين خسروپناه.- قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف: موسسه حکمت نوين اسلامي، ۱۳۹۴.
42 فقه و قانون گذاري: آسيب شناسي قانون گذاري در نظام جمهوري اسلامي/ ابراهيم شفيعي سروستاني.- ويراست دوم.- قم: مؤسسه فرهنگي طه، کتاب طه، ۱۳۹۴.
43 پرسش از حقيقت انسان: مطالعه تطبيقي در آراء ابن عربي و هيدگر. ويراست دوم به ضميمه تمهيدي براي فهم "انسان در فلسفه معاصر"/ علي اصغر مصلح.- ويراست ۲.- قم: مؤسسه فرهنگي طه، کتاب طه، ۱۳۹۵.
44 آينده پژوهي انقلاب اسلامي: بيم‌ها و اميدها/ تاليف علي دارابي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۵.
45 نظريه سازي ديني در علوم اجتماعي با تطبيق بر جامعه شناسي خانواده/ حسين بستان(نجفي).- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۲.
46 تحولات فرهنگي ايران در دوره قاجار و مدرسه دار الفنون/ نوشته احمد (ايرج) هاشميان.- تهران: مؤسسه جغرافيائي و کارتوگرافي سحاب، ۱۳۷۹.
47 گزينه‌هاي دشوار: وزير امور خارجه ايالات متحده امريکا ۲۰۱۲ - ۲۰۰۹/ نوشته هيلاري کلينتون؛ ترجمه علي اکبر عبدالرشيدي.- تهران: اطلاعات، ۱۳۹۴.
48 درآمدي بر تبيين سياسي انقلاب/ حسين احمدي منش.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۳.
49 آيا نقد سکولار است؟ کفرگويي، جراحت، و آزادي بيان/ طلال اسد... [و ديگران]؛ ترجمه آلما بهمن پور.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۵.
50 اقليت‌هاي ديني در دوران ساسانيان: سياست ديني ساسانيان در برابر اقليت‌هاي ديني (مانويان، مزدکيان، يهوديان، مسيحيان و بودائيان)/ نوشته سعيد گلزار.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۱.
51 درسنامه سبک زندگي اسلامي (با رويکرد تجويزي)/ محمد کاوياني.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴.
52 چالشهاي فکري: چهل و چهار گفتگو در مباحث جديد ديني/ غلامعلي جهاني مقدم.- تهران: اطلاعات، ۱۳۸۴.
53 نقد ايام/ حسن سبحاني.- تهران: اطلاعات، ۱۳۹۴.
54 جمهوري خواهي ايراني: رويکردي تاريخي با مطالعه نظريه جمهوري اسلامي/ تاليف حجت‌الله کريمي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۸۹.
55 از حق به شهر تا شهرهاي شورشي/ ديويد هاروي؛ ترجمه خسرو کلانتري، پرويز صداقت..- تهران: نشر آگاه، ۱۳۹۵.
56 آمريکا، اورشليم جديد (قدرت صهيونيست در آمريکا)/ مايکل کالينز پايپر؛ ترجمه‌ي: علي پاک سرشت، ديباچه: رضا منتظمي.- تهران: سيماي پارسا، ۱۳۹۵.
57 جستارهايي در باره عقلانيت/ گزينش و ويرايش احمد موسوي خوئيني.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۴.
58 شريعتي و هايدگر/ جواد ميري.- تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۵.
59 وهابيت از منظر جامعه شناختي: نگاهي به آينده روابط ايران و عربستان سعودي/ جواد ميري.- تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۵.
60 بفرماييد فلسفه! (۱): گفت و گو با بزرگ‌ترين فيلسوفان معاصر/ ديويد ادموندز، نايجل واربرتن؛ ترجمه ميثم محمداميني.- تهران: نشر کرگدن، ۱۳۹۵.
61 درآمدي بر جامعه شناسي، علمي انتقادي/ تاليف: ارل ببي؛ ترجمه: محمدحسين پناهي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۳.
62 افلاطون، دکارت و باشگاه مشت‌زني: نسبت ميان فلسفه و سينما/ گردآوري و ترجمه: نازنين اردو بازارچي.- تهران: پايان، ۱۳۹۳.
63 راه ناهموار تمدن: هفت مقاله درباره تمدن/ محمد ملاعباسي.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
64 جامعه شناسي در محکمه جامعه شناسان/ گردآورندگان موريس استين، آتور ويديچ؛ ترجمه‌ي لطيف عيوضي.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
65 اسطوره شناسي سفيد: استعاره در متن فلسفه/ ژاک دريدا؛ ترجمه‌ي حسام دهقاني و مهدي پارسا.- تهران: شوند، ۱۳۹۵.
66 مفاهيم بنيادي نظريه‌ي اجتماعي کلاسيک/ الکس لاو؛ ترجمه‌ي فرهنگ ارشاد؛ ويراستاران فرهاد اکبرزاده، محمد نبوي.- تهران: آگه، ۱۳۹۵.
67 سنت و مدرنيته/ محمدعابد[صحيح: محمدعابد] جابري ؛ ترجمه محمد آل‌مهدي.- تهران: دنياي اقتصاد، ۱۳۹۵.
68 سياست‌گذاري فرهنگي مسجد در جمهوري اسلامي ايران/ تاليف: ميثم فرخي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵.
69 مکاتب معاصر فلسفه حقوق: کتاب راهنماي بلک ول براي فلسفه حقوق/ [ويراستار] دنيس پترسن؛ سرويراستار محمدمهدي ذوالقدري؛[ترجمه يحيي شعباني... [وديگران]].- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
70 در آينه: چهار گفت و گوي صريح و صميمي با آيت الله هاشمي رفسنجاني/ غلامعلي رجائي.- تهران: کوير، ۱۳۹۵.
71 فيلسوفان هيتلر/ ايوون شرات؛ ترجمه حسين کاظمي‌يزدي.- تهران: کتاب رايزن، ۱۳۹۵.
72 فلسفه تاريخ شيعي با آراء علامه سيدمحمدحسين طباطبايي (ره) و سيدمنيرالدين حسيني (ره)/ يحيي عبداللهي؛ با مقدمه احمد رهدار.- قم: کتاب فردا، ۱۳۹۳.
73 انديشه‌هاي جديد در ژئوپليتيک: پست مدرنيسم، پساساختارگرايي و گفتمان/ اسکندر مرادي، رسول افضلي.- تهران: زيتون سبز، ۱۳۹۲.
74 فرهنگ شيعه (کلام)/ تهيه کننده پژوهشکده تحقيقات اسلاني؛ نويسندگان محمد خطيبي کوشکک... [و ديگران]؛ مدير پروژه حميد نگارش.- قم: زمزم هدايت، ۱۳۹۱.
75 فلسفه به وقت سه صبح: مصاحبه‌هاي ريچارد مارشال با فيلسوفان پيشرو معاصر/ ريچارد مارشال؛ ترجمه مهدي رعنائي.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
76 صهيونيسم بز بلاگردون/ اروه ريسان؛ ترجمه‌ي: علي پاک سرشت؛ ديباچه: رضا منتظمي.- تهران: سيماي پارسا، ۱۳۹۵.
77 در انديشه ايران: گفتگوهايي در باب سياست و توسعه/ جواد اطاعت.- تهران: نشر علم، ۱۳۹۵.
78 تروريسم در ايران معاصر (مطالعه موردي پس از انقلاب اسلامي)/ به کوشش حميدرضا اسماعيلي.- تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۱۳۹۰.
79 عليه نظم سکولار و چند مقاله ديگر/ گزينش و ويرايش محمدرضا قائمي نيک.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۴.
80 نسبت ميان حقيقت و زيبايي با نگاهي به هرمنوتيک فلسفي گادامر/ عبدالله اميني؛ ويراستار فني علي پيرحياتي.- تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۵.
81 سينما: کنش اجتماعي/ گريم ترنر؛ ترجمه علي سياح.- تهران: دنياي اقتصاد، ۱۳۹۵.
82 معماي هابرماس/ لاسه توماسن؛ ترجمه محمدرضا غلامي.- تهران: دنياي اقتصاد، ۱۳۹۵.
83 ليبراليسم و مسئله عدالت/ گزينش و ويرايش محمد ملاعباسي.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
84 سوبژکتيويته در ادبيات و فلسفه : مباني و نظريه‌ها/ دونالد اي. هال؛ مترجمان بختيار سجادي، دياکو ابراهيمي.- تهران: دنياي اقتصاد، ۱۳۹۵.
85 مارکسيسم دگرانديش: آواهاي گذشته براي روزگار کنوني/ ديويد رنتن؛ ترجمه‌ي نسترن موسوي؛ اکبر معصوم‌بيگي.- تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۵.
86 معرفت‌شناسي در باب شک، شناخت و آگاهي/ نويسنده: رابرت مارتين؛ مترجم: رحيم کوشش.- تهران: سبزان، ۱۳۹۵.
87 نگاهي اجمالي به فلسفه از روشنگري تا امروز/ ربرت تسمير؛ ترجمه‌ي رحمان افشاري.- تهران: مهرانديش، ۱۳۹۳.
88 هنر معقول: با ابتنا به آثار آيت الله جوادي آملي/ بهروز عوض پور.- تبريز: موغام، ۱۳۹۳.
89 زبان پدري: مجموعه مقالاتي درباره حقوق بشر/ گزينش و ويرايش: محمدمهدي ذوالقدري.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۴.
90 اعتياد به مواد مخدر و خودکشي/ [برگزارکننده] انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي کشور...[ و ديگران ].- تهران: آگاه، ۱۳۹۳.
91 بهاي نابرابر: جامعه دوقطبي و نابرابر چگونه آينده ما را به خطر مي‌افکند؟/ جوزف اي. استيگليتز؛ مترجمان علي‌اکبر ديلماني‌زاد، فرزاد اسکندرزاده‌يزدي؛ زيرنظر جلال رسول‌اف.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۴.
92 بحران هويت و آنومي/ [برگزارکننده] انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي کشور...[ و ديگران ].- تهران: آگاه، ۱۳۹۳.
93 درآمدي جديد به فلسفه علم/ نوشته‌ي الکس روزنبرگ؛ برگردان علي حقي؛ ويراسته‌ي مصطفي ملکيان.- تهران: آسمان خيال، ۱۳۹۴.
94 بيراهه‌هاي نظريه جامعه شناختي/ نيکوس مزليس؛ حميد پورنگ.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۴.
95 نابرابري و آسيب‌هاي اجتماعي - اقتصادي/ [برگزارکننده] انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي کشور...[ و ديگران ].- تهران: آگاه، ۱۳۹۳.
96 انقلاب ديجيتالي: چگونه سرمايه داري از اينترنت بر عليه دموکراسي استفاده مي کند/ روبرت مک کنزي؛ مترجم: غلامرضا محمدنژاد.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۵.
97 در جستجوي علوم انساني اسلامي: تحليل نظريه‌هاي علم ديني و آزمون الگوي حکمي - اجتهادي در توليد علوم انساني اسلامي/ عبدالحسين خسروپناه.- قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۴.
98 آسيب‌هاي کودکان، نوجوانان و جوانان/ [برگزارکننده] انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي کشور...[ و ديگران ].- تهران: آگاه، ۱۳۹۳.
99 کجروي، بزه‌کاري و انحراف‌هاي اجتماعي/ [برگزارکننده] انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي کشور...[ و ديگران ].- تهران: آگاه، ۱۳۹۳.
100 جرم، جنايت و ونداليسم/ [برگزارکننده] انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي کشور...[ و ديگران ].- تهران: آگاه، ۱۳۹۳.
101 مسائل و مشکلات اجتماعي/ [برگزارکننده] انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي کشور...[ و ديگران ].- تهران: آگاه، ۱۳۹۳.
102 حاشيه‌نشيني، روابط همسايگي و آپارتمان نشيني/ [برگزارکننده] انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي کشور...[ و ديگران ].- تهرن: آگاه، ۱۳۹۳.
103 از پژوهش تا تصميم/ تاليف و ترجمه فريبرز درتاج، جليل يونسي، عنايت‌اله زمانپور.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۲.
104 پيش نگارش: گام نخست در فرآيند پژوهش/ تاليف: حميدرضا رحماني‌زاده دهکردي؛ زيرنظر معاونت پژوهشي دانشگاه.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
105 تبيين اعتقادات و احکام فقهي علويان سوريه/ علي کارشناس.- قم: زمزم هدايت، ۱۳۹۵.
106 ديپلماسي گفتماني: تعامل سياست، فرهنگ و ارتباطات/ حسن بشير.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵.
107 از دموکراسي تا مردم سالاري ديني: نگرشي بر انديشه سياسي دکتر علي شريعتي/ صادق زيباکلام.- تهران: روزنه، ۱۳۹۴.
108 يادداشتهايي درباره فرهنگ و مطالعات فرهنگي/ نويسنده اسماعيل نوده فراهاني.- قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۴.
109 سياست خارجي خاورميانه در آينه نظر و عمل/ به کوشش: عليرضا کوهکن.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۳.
110 آيين، اسطوره و کيهان شناسي در ايران باستان: مساله‌ي زرتشتي و سنت مزدايي/ ماريان موله؛ ترجمه محمد ميرزايي.- تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۵.
111 جنبش دانشجويي پلي تکنيک تهران (دانشگاه امير کبير) ۱۳۵۷-۱۳۳۸/ عباس عبدي؛به سفارش پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۳.
112 شيعه شناسي: باورها، فرصت‌ها و تهديدها/ [تهيه‌کننده] پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادق عليه‌السلام؛ [نويسندگان حميدرضا کردي، عبدالهادي احمدي]؛ [ناظر علمي محمود پاکيزه]؛ [ويراستار مسلم شوبکلائي].- قم: پژوهشگاه علوم اسلامي امام‌صادق (ع)، انتشارات زمزم هدايت، ۱۳۹۴.
113 نگاهي به داعش از درون: ۱۰ روز در صدولت اسلامي/ يورگن تودنهوفر ؛ ترجمه‌ي رحمان افشاري.- تهران: مهرانديش، ۱۳۹۵.
114 عقل و استدلال و عقلانيت/ سعيد زيباکلام.- تهران: اسم، ۱۳۹۵.
115 استعمارزدايي از روش: تحقيق علمي و مردمان بومي/ ليندا توهيواي اسميت؛ ترجمه احمد نادري، الهام اکبري.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
116 سواد صوفي: جستاري در تاويلات صوفيه/ تاليف: داود اسپرهم؛ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
117 مکتب فقهي امام خميني(س)/ سعيد ضيائي‌فر.- تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۰.
118 جنبش‌هاي اسلام گراي معاصر: بررسي منطقه‌اي/ يحيي فوزي، عباس هاشمي.- تهران: پژوهشکده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي، معاونت پژوهشي، ۱۳۹۳.
119 نقش علما در سياست: (از مشروطه تا انقراض قاجار)/ محسن بهشتي سرشت؛ [به سفارش] معاونت پژوهشي، پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي..- تهران: پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، ۱۳۹۴.
120 تقيه در انديشه سياسي شيعه/ حسين تربتي نژاد.- تهران: دانشگاه مفيد، ۱۳۹۵.
121 دولت در جامعه: چگونه دولت‌ها و جوامع يکديگر را متحول ساخته و شکل مي دهند؟/ جوئل ميگدال؛ ترجمه محمدتقي دلفروز.- تهران: کوير، ۱۳۹۵.
122 بر آب و آتش: زندگي نامه و خاطرات دکتر فريدون هژيري استاد و معاون پيشين دانشگاه صنعتي شريف/ ويراستار: گوئل کهن.- تهران: کوير، ۱۳۹۵.
123 دلقک‌ها و آدمکش‌ها: نقش سازمان سيا در هاليوود/ تريشا جنکينز؛ ترجمه امير يزديان.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۴.
124 قدرت لابي صهيونيستي در ايتاليا/ کلوديو موفا؛ پيشگفتار کلوديو موتي؛ ترجمه‌ي داوود عباسي؛ ديباچه رضا منتظمي.- تهران: سيماي پارسا، ۱۳۹۵.
125 سينما و فلسفه/ ژوليت سرف؛ مترجم: عظيم جابري.- تهران: افراز، ۱۳۹۴.
126 با مغزهايمان چه بايد بکنيم؟ ديدگاه‌هايي در فلسفه قاره‌اي/ کترين مالايو ؛ مترجم تقي اسدي‌کيميايي.- تهران: طرح نقد، ۱۳۹۵.
127 احکام حکومتي (چرايي، چيستي، چگونگي)/ اسماعيل پرور؛ ويراستار ابوالفضل طباطبايي.- قم: کتاب فردا، ۱۳۹۴.
128 جريان‌شناسي فکري - فرهنگي عقلانيت اسلامي/ نويسنده حسين ميرچراغ‌خاني، عباسعلي عظيمي شوشتري؛ تهيه‌کننده پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادق (ع).- قم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نمايندگي ولي فقيه، پژوهشگاه علوم اسلامي امام‌صادق (ع)، انتشارات زمزم هدايت.، ۱۳۹۵.
129 ژئوپليتيک خليج فارس: عربستان و شيخ نشين‌ها/ محمد مسجدجامعي.- تهران: اطلاعات، ۱۳۹۵.
130 جامعه را چنان که هست بشناسيم/ شاپور رواساني.- تهران: اطلاعات، ۱۳۹۲.
131 روش شناسي و آموزش تحليل سياسي/ آيت مظفري.- ويراست جديد.- قم: زمزم هدايت، ۱۳۹۴.
132 آسيب شناسي احزاب در نظام جمهوري اسلامي ايران/ محمدرضا حبيب‌زاده خراساني.- قم: زمزم هدايت، ۱۳۹۰.
133 فقه سياسي امام خميني(س)/ سجاد ايزدهي.- تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۳.
134 تاريخ آل سعود برگرفته از: جلد اول عربي تاريخ آل سعود/ اثر: ناصر سعيد (لبناني)؛ مترجم: ابوميثم (وحيد).- تهران: فراهاني، ۱۳۹۴.
135 تصور عصر پساتوسعه: مقالاتي درباره توسعه/ گزينش و ويرايش محمد ملاعباسي.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
136 بلاغت: از آتن تا مدينه: بررسي تطبيقي فن خطابه يونان و روم باستان و بلاغت اسلامي تا قرن پنجم هجري/ داوود عمارتي مقدم.- تهران: هرمس، ۱۳۹۵.
137 بازخواني تاريخ فلسفه در مشرق زمين/ محمدعابد جابري؛ ترجمه اسماعيل باغستاني.- تهران: هرمس، ۱۳۹۴.
138 امامت از منظر شيعه دوازده‌امامي: (مبتني بر براهين استوار عقلي، با تکيه بر آيات و روايات با شيوه‌اي کاملا جديد)/ تاليف: محمدحسين بيات؛ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه [علامه طباطبايي].- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
139 جنبشها و نهضتهاي سياسي اسلام معاصر/ مرتضي شيرودي؛ تهيه کننده پژوهشکده تحقيقات اسلامي.- قم: زمزم هدايت، ۱۳۹۳.
140 تاريخ تشيع در ايران/ ابوالقاسم شاکر؛ [تهيه کننده] پژوهشکده تحقيقات اسلامي.- قم: پژوهشکده تحقيقات اسلامي، زمزم هدايت، ۱۳۹۲.
141 نقش سياسي - اجتماعي زنان در تاريخ معاصر ايران/ مرتضي شيرودي؛ [تهيه کننده] پژوهشکده تحقيقات اسلامي.- قم: زمزم هدايت، ۱۳۸۶.
142 انسان شناسي عرفاني امام خميني(س) و علامه طباطبايي (رحمةالله)/ مصطفي خليلي.- تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۵.
143 بنيان‌ها و مباحث نقلي انديشه سياسي اسلام/ يحيي فوزي.- تهران: پژوهشکده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي، معاونت پژوهشي، ۱۳۹۴.
144 هويت ما/ حسين کچويان.- قم: کتاب فردا، ۱۳۹۲.
145 نگاهي از درون و برون به تاريخ و هويت در عربستان سعودي/ ياسر قزويني حائري.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۴.
146 فرهنگ و سياست (مجموعه مقالات)/ نويسنده: جواد منصوري.- قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۴.
147 ما چه مي گوييم/ سيد قطب؛ ترجمه و توضيحات: هادي خسروشاهي.- ويراست ۲.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۱.
148 اصلاح ساختاري و غني سازي محتوايي مراسم ديني (با تاکيد بر توانمندسازي هئيت هاي مذهبي)/ عليرضا قبادي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۵.
149 فلسفه معاصر غرب (فلسفه ذهن)/ تاليف و ترجمه: محسن ايزدي.- قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، نشر معارف، ۱۳۹۵.
150 اخلاق عقلي و فلسفي (اخلاق ارسطويي)/ نويسنده: ماريه سيدقريشي.- قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۵.
151 عصر شکستن زنجيرها: گفت‌وگوهاي ماهنامه فرهنگ اسلامي با حضور کارشناسان مسائل سياسي ، اجتماعي وفرهنگي جهان اسلام درباره مصر، تونس .../ زيرنظر: محمدحسن زورق.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۹۴.
152 تاريخ اسلام در هند/ تاليف: جمعي از محققين دانشگاه کمبريج؛ مترجمين عبدالمجيد طباطبايي لطفي، حسين ايزدي، زهرا طباطبايي لطفي.- قم: نويد حکمت، ۱۳۹۵.
153 مفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامي/ پروانه عروج‌نيا.- تهران: هرمس، ۱۳۹۳.
154 ارتباطات سازماني (فرايندها و رويکردها)/ تاليف: کاترين ميلر؛ مترجم زهره خوش نشين، محمدرضا جمشيدي، ناصر گودرزي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۸۶.
155 زبان‌ها چگونه آموخته مي شوند؟/ نينا اسپادا، پاتسي لايت باون؛ ترجمه رضامراد صحرائي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
156 مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي فرهنگي/ لس بک... [و ديگران]؛ ترجمه غلامرضا حداد.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵.
157 بينش تمدني: منظومه اعتقادات اجتماعي/ تاليف و تقرير: حسين مهدي‌زاده.- قم: کتاب فردا، ۱۳۹۴.
158 سقوط امپراتوري عثماني با تاکيد بر جنبش اصلاحات/ حبيب محبوب زماني، صفر سفيدرو، محمدحسين محمدي؛ تهيه کننده پژوهشکده تحقيقات اسلامي.- قم: پژوهشکده تحقيقات اسلامي، زمزم هدايت، ۱۳۸۹.
159 نقش سياسي و اجتماعي زنان در تاريخ اسلام، انقلاب اسلامي و انقلاب حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه)/ حبيب زماني محجوب، قدرت‌الله فرقاني، نعمت‌الله يوسفيان؛ تهيه کننده: پژوهشکده تحقيقات اسلامي.- قم: پژوهشکده تحقيقات اسلامي، زمزم هدايت، ۱۳۹۰.
160 زبان و انديشه/ نوام چامسکي؛ ترجمه کورش صفوي.- تهران: هرمس، ۱۳۹۳.
161 پرسش‌هايي از مارکس/ تري ايگلتون؛ مترجمان: رحمان بوذري، صالح نجفي.- تهران: هرمس، ۱۳۹۵.
162 حق راي در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده آمريکا/ توکل حبيب‌زاده، محمد سليماني‌درچه.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
163 زبان و سياست/ تاليف: جان ژوزف؛ ترجمه: مصطفي شهيدي تبار.- تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۵.
164 دموکراسي ليبرال و منتقدان آن: چشم‌اندازهايي بر انديشه سياسي معاصر/ ويراسته اپريل کارتر، جفري استوکس؛ ترجمه حميدرضا رحماني‌زاده‌دهکردي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۸۶.
165 ارزش‌هاي فرهنگي و حقوق عمومي با تاکيد بر نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ تاليف: محمد پورکياني.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵.
166 رويکرد مقايسه‌اي به بنيادگرايي يهودي: مذهب، ايدئولوژي، بحران مدرنيته/ ويراسته لاورنس‌يت. زيلبرشتاين؛ ترجمه شجاع احمدوند.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۸۹.
167 تحول گفتار قدرت در اسرائيل/ تاليف شجاع احمدوند.- ويراست ۲.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۵.
168 سبک زندگي اسلامي/ تهيه‌کننده پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادق (ع)؛ نويسندگان محمد شبديني‌پاشاکي، نصرالله پورعلمداري، علي کريمي‌خوشحال.؛ ناظر علمي عبدالله حاجي‌صادقي؛ ويراستار فاطمه اکبري؛ سرويراستار حسين قاسم‌حمزه..- قم: پژوهشگاه علوم اسلامي امام‌صادق (ع)، انتشارات زمزم هدايت، ۱۳۹۵.
169 چشم‌انداز آينده: سناريوهايي براي سال ۲۰۴۰/ ريچارد واتسون و اوليور فريمن ؛ مترجمين محمد متقي،هدايت اميري، نازيلا عاکفيان.- تهران: زيتون سبز، ۱۳۹۵.
170 نظريه‌هاي رفتار سازماني/ علي‌اکبر افجهء؛ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۳.
171 درآمدي بر منطق تکليف/ فرشته نباتي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۱.
172 تحليل محتواي کاربردي/ تاليف: کامران فيضي، مهسا پيشدار.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۴.
173 سه قرن با جنبش‌هاي اسلامي/ تاليف: حميد صالحي، عماد اصلاني مناره بازاري؛ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۹۴.
174 در جست و جوي معناي زندگي: گفتگو با انديشه‌ورزان اروپايي/ تدوين و ترجمه خسرو ناقد.- تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۵.
175 مدخل فلسفه ارزش/ محمود خاتمي.- تهران: نشر علم، ۱۳۹۵.
176 زيبايي شناسي علم اقتصاد: نگرشي زيبايي شناسانه به تطور انديشه‌ها و رفتار انسان اقتصادي از يونان باستان تا عصر جديد/ عليرضا رحيمي بروجردي.- تهران: دنياي اقتصاد، ۱۳۹۵.
177 در جست و جوي روش: سردرگمي در پژوهش علوم اجتماعي/ جان لو؛ ترجمه مجتبي عزيزي.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
178 دانش پديدارشناسي روح/ گئورک‌ويلهلم‌فريدريش هگل؛ ترجمه ابراهيم ملک‌اسماعيلي..- تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، ۱۳۹۵.
179 بحران ساختگي: (داستان ناگفته‌ي هراس از پرونده‌ي هسته‌اي ايران)/ گرث پورتر؛ ترجمه‌ي بهزاد شاهي، علي پاک‌سرشت.- تهران: سيماي پارسا، ۱۳۹۵.
180 فلسفه تحليلي از منظر عقلانيت نقاد؛ نظريه‌ها و کاربردها/ علي پايا.- تهران: طرح نقد، ۱۳۹۵.
181 مسائل و نظريات فلسفه/ کازيميرتز آژدوکيويچ؛ ترجمه: منوچهر بزرگمهر.- تهران: شفيعي، ۱۳۹۵.
182 هستي متن مقدس/ محمد محمدي گرگاني.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۵.
183 فيلسوف نظر و عمل: ارج‌نامه استاد دکتر احمد احمدي/ به کوشش شهين اعواني؛ [به سفارش] دانشگاه تربيت مدرس.- تهران: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران، ۱۳۹۵.
184 گذار به موج سوم جامعه شناسي/ محمد توحيدفام.- تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، ۱۳۹۵.
185 هايدگر در چارچوبي جديد: شرح مفاهيم اصلي هايدگر براي هنرمندان/ باربارا بولت؛ ترجمه مهتاب کلانتري.- تهران: ناهيد، ۱۳۹۵.
186 گاه خرد؛ در گفتگو با دکتر رضا داوري اردکاني/ به کوشش حسين کلباسي اشتري.- تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۵.
187 کليد فلسفه: از سقراط و افلاطون تا اخلاق و مابعدالطبيعه: کتابي براي آشنايي با تاريخ انديشه/ پل کلاينمن؛ ترجمه‌ي محمداسماعيل فلزي.- تهران: مازيار، ۱۳۹۵.
188 پايان تئولوژي/ بيژن عبدالکريمي.- تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۵.
189 انديشه‌هاي نو در مديريت و حکمروايي شهري (مجموعه مقالات)/ جواد مهدي‌ازده.- تهران: نشر آگاه، ۱۳۹۵.
190 حکايت حکومت: مباني ولايت فقيه و حکومت اسلامي/ محمد ثنائي‌فر؛ به اهتمام مرکز تحقيقات بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام؛ ويراستار مهدي محدثي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، بسيج دانشجويي، ۱۳۹۳.
191 آموزش سياسي/ گردآوري و تدوين جواد قرباني، بهزاد رون.- تهران: دنياي اقتصاد، ۱۳۹۳.
192 فضاهاي اميد/ نوشته‌ي ديويد هاروي؛ ترجمه‌ي علي‌رضا جباري (آذرنگ).- تهران: شرکت نشر نقد افکار، ۱۳۹۵.
193 نوشتار و تفاوت/ ژاک دريدا؛ ترجمه‌ي عبدالکريم رشيديان.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۵.
194 زنان، شهر و شهرسازي(مجموعه مقالات)/ به کوشش و ويراستاري جواد مهدي زاده.- تهران: آگاه، ۱۳۹۵.
195 زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه اي مفيد و کاربردي/ زولتان کوچش؛ ترجمه جهانشاه ميرزابيگي.- تهران: آگاه، ۱۳۹۵.
196 علم ناممکن: تحليلي نهادي از جامعه شناسي امريکايي/ استيون پي. ترنر و جاناتان اچ. ترنر؛ ترجمه رضا مرزاني.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
197 شکار گرگ سفيد: ده سال تعقيب و گريز بن‌لادن؛ از يازده سپتامبر تا ابيت‌آباد/ پيتر ال‌برگن؛ ترجمه‌ي ايمان حبيبي.- تهران: ميلکان، ۱۳۹۴.
198 جامعه شناسي از چه معظلي رنج مي‌برد؟/ استيون کول؛ سرپرست مترجمان: عبدالحسين کلانتري.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۴.
199 بحران در جامعه شناسي: نياز به داروين/ جوزف لوپرياتو و تيموتي کريپن؛ ترجمه حسين حسني.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
200 ديروز و امروز يک ملت: واکاوي تحولات ترکيه از ۱۹۸۹ تا امروز/ کرم اکتم؛ مترجمان: احمد موثقي و شيوا علي زاده.- تهران: دنياي اقتصاد، ۱۳۹۵.
201 درآمدي بر مطالعات کودکي در ايران/ گردآوري محمدسعيد ذکايي.- تهران: آگاه، ۱۳۹۵.
202 هرمنوتيک طبيعت گرايانه/ کريسوستموس مانتزاوينوس؛ مترجمان: عليرضا حسن پور، رقيه مرادي.- تهران: نقش و نگار، ۱۳۹۵.
203 هراس از معرفت: در نقد نسبي انگاري/ پل بوغوسيان؛ ترجمه ياسر ميردامادي.- تهران: نشر کرگدن، ۱۳۹۵.
204 جامعه شناسي روسپي گري: بررسي آسيب‌هاي اجتماعي/ سعيد مدني قهفرخي.- تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۵.
205 جامعه‌شناسي و الهيات: پيوند و تعارض/ گردآورندگان [ صحيح : ويراستاران ] ديويد مارتين، جان‌ارم ميلز، ويليام‌اس.اف. پيکرينگ؛ ترجمه علي مرشدي‌زاد.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۴.
206 دانشنامه سياست حزبي/ [ويراستار] ريچارد اس. کاتز، ويليام کروتي؛ ترجمه محسن ميردامادي، سيدعليرضا بهشتي‌شيرازي.- تهران: روزنه، ۱۳۹۵.
207 علوم اجتماعي نينديشيدني: محدوديت‌هاي پارادايم‌هاي قرن نوزدهمي/ ايمانوئل والرشتاين ؛ ترجمه احمد نادري.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۵.
208 روياهاي شرقي - غربي: از روياهاي گيل گمش تا کابوس‌هاي نيچه/ خسرو ناقد.- تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۵.
209 مدخل فلسفه روشنگري/ محمود خاتمي.- تهران: نشر علم، ۱۳۹۵.
210 زنان در عرصه قانون گذاري ايران (۱۲۸۵ - ۱۳۹۵ش)/ منوچهر نظري.- تهران: کوير، ۱۳۹۵.
211 انسانگرايي در تفکر اسلامي/ محمد ارکون؛ مترجم: احسان موسوي خلخالي.- تهران: طرح نقد، ۱۳۹۵.
212 حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران/ علي غلامي، اميرحسين اصل زعيم.- تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۵.
213 مطالعا فرهنگي دانشگاهي در ايران/ عباس وريچ کاظمي، محبوبه حاج حسيني.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۹۵.
214 فراماسونري: رازها و رمزهاي ناگشوده/ روبرت ال . دي. کوپر؛ ترجمه سعيد کريم پور.- تهران: سبزان، ۱۳۹۴.
215 تعاليم ابن عربي و آموزه‌هاي شيعي/ بهمن صادقي مزده.- تران: شفيعي، ۱۳۹۵.
216 کتاب شناسي تکفير/ اباذر نصر اصفهاني؛ به سفارش: کنگره جهاني جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام.- قم: دار الاعلام لمدرسة ااهل البيت، ۱۳۹۳.
217 چکيده مقالات کنگره جهاني جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام/ تهيه کننده: کنگره جهاني جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام؛ به کوشش مهدي فرمانيان.- قم: دار الاعلام لمدرسة اهل البيت (ع)، ۱۳۹۳.
218 تجددگرايي و اصلاح‌طلبي ديني: (از جنبش‌هاي آغازين تا انقلاب اسلامي)/ محسن بهشتي‌سرشت، اميرحسين حاتمي؛ ويراستار اعظم سليماني.- تهران: پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، معاونت پژوهشي، ۱۳۹۵.
219 خاستگاه دين.- تهران: نسل آفتاب، ۱۳۹۶.
220 سيستمهاي اطلاعات مديريت/ تاليف: کنث‌سي. لاودن، جين.پي لاودن؛ ترجمه: حبيب رودساز، سينا محمدنبي، اميرحسين بهروز.- تهران: دانشگاه علامه‌طباطبايي، ۱۳۹۵.
221 نقش آذربايجان در تحکيم هويت ايران/ به کوشش رحيم نيکبخت.- تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، معاونت فرهنگي، دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي: دانشگاه پيام نور، ۱۳۸۷.
222 فيلسوفان بدکردار/ نوشته نايجل راجرز، مل تامپسون؛ ترجمه احسان شاه‌قاسمي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۵.
223 شرح حالي مختصر و مفيد از نامداران تاريخ جهان از گذشته تا کنون.- شيراز: انتشارات شاه‌چراغ (ع)، ۱۳۹۴.
224 آمار ناپارامتريک و روش پژوهش با کاربرد نرم‌افزار ۲۰.۲ SPSS/ تاليف يعقوب حسيني، عليرضا ضيائي‌بيده.- تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۹۳.
225 چه باشد آنچه خوانندش سياست؟/ مهدي فدايي‌مهرباني.- تهران: نشر فلات، ۱۳۹۴.
226 اگزيستانسياليسم: از تئوري تا عمل/ علي‌اکبر فرهنگي.- تهران: دنياي اقتصاد، ۱۳۹۵.
227 انقلاب و نظريه اجتماعي (مجموعه مقالات)/ به اهتمام: روح‌الله نامداري.- قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۵.
228 بررسي جريان فراماسونري در ايران/ تهيه کننده: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.- قم: وثوق، ۱۳۹۰.
229 جريان‌شناسي فکري - فرهنگي فمنيسم/ علي‌اصغر نصيري، عبدالله شمسي.- قم: پژوهشگاه علوم اسلامي امام‌صادق (ع)، انتشارات زمزم هدايت، ۱۳۹۵.
230 روش تحقيق در پيشرفته: با رويکردي برتر براي مطالعات کاربردي در سياست‌گذاري علوم/ نادر هوشمنديار؛ ويرايش عليرضا کيواني‌نژاد.- تهران: شور آفرين، ۱۳۹۴.
231 جامعه شناسي رابطه اجتماعي/ سرژ پوگام؛ ترجمه عبدالحسين نيک‌گهر.- تهران: هرمس، ۱۳۹۵.
232 پيامبر اعظم صلي‌الله عليه و آله و سلم جان جهان: اولين دايره‌المعارف قرآني آيات و کلمات منسوب به پيامبر اعظم (ص) به جستجوي رسول‌الله (صل‌الله عليه و آله و سلم) در ميان آيات قرآن شريف/ حسين کلانتر.- قم: حسين کلانتر، ۱۳۸۵.
233 درآمدي بر روش‌شناسي مطالعات فرهنگي (مجموعه مقالات)/ به اهتمام حسين ميرزايي، با همکاري وحيد طلوعي.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۹۳.
234 علوم انساني از ديدگاه صاحب‌نظران: ( مجموعه مصاحبه‌ها و گفت و گوها)/ تدوين فيروزه اصغري.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ۱۳۹۳.
235 کتاب سياست: شرح انديشه‌هاي بزرگ به زبان ساده/ نويسندگان[صحيح: ويراستاران] پاول کلي...[ و ديگران]؛ ترجمه شهروز ابراهيمي.- تهران: سبزان، ۱۳۹۳.
236 درس گفتارهاي اقتصاد مقاومتي: تبيين نظريه اقتصاد مقاومتي مبتني بر انديشه‌هاي اقتصادي مقام معظم رهبري.- تهران: ، دانشگاه امام صادق(ع)، بسيج دانشجويي، ۱۳۹۳.
237 پيش‌درآمدي بر علوم سياست‌گذاري/ نوشته: هارولددي لاسول؛ ترجمه: حميدرضا ملک‌محمدي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵.
238 پيوند سياست با شعر عصر مشروطه.- تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۹۴.
239 کشور گسيخته: ترکيه ميان سکولاريسم و اسلام‌گرايي/ زينو باران؛ مترجم: جعفر ساسان.- قم: زمزم هدايت، ۱۳۹۳.
240 پايان جهان آنگونه که آن را مي‌شناسيم/ امانوئل والرشتاين؛ ترجمه حسين حسني.- تهران: ترجمان علوم انساني، ۱۳۹۴.
241 معماري انديشه سياسي.- تهران: نسل آفتاب، ۱۳۹۴.
242 بارشناختي و چند رسانه اي هاي آموزشي.- تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۹۴.
 


 
 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما