728 x 90
توبه ، آیه ۷۱ مردان و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند ؛ به نیکی فرمان می دهند و از اعمال زشت باز می دارند
 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش