728 x 90

  • 1392/11/9 چهارشنبه

قسمتی از مقررات کتابخانه
«بخش امانی»
 
ماده اول: افراد زیر می‌توانند براساس شرایط مقرر به عضویت کتابخانه درآمده و از کتابخانه، کتاب به امانت گیرند.
            1ـ اعضاء کانون فارغ التحصیلان با معرفی مراجع ذیربط.
ماده دوم: عضویت کتابخانه با شرایط مندرج در ماده اول و سپردن این تعهد دال بر رعایت مقررات کتابخانه صورت می‌گیرد.
ماده سوم: حداکثر تعداد کتاب‌هایی که امانت داده می‌شوند عبارتند از:
            1ـ دانشجویان دوره دکتری (سطح چهار)                                                                 4   جلد
            2ـ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (سطح سه)                                                2   جلد
            3ـ دانشجویان مقطع کارشناسی (سطح دو)                                                           2   جلد
 
ماده چهارم: حداکثر مهلت امانت کتاب 2 هفته می‌باشد.
 
ماده پنجم: بیعانه به شرح ذیل است:
            1ـ دانشجویان دوره دکتری (سطح چهار)                                                                 150000   ریال
            2ـ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (سطح سه)                                                100000   ریال
            3ـ دانشجویان مقطع کارشناسی (سطح دو)                                                            50000    ریال
 
ماده ششم: حق عضویت به شرح ذیل است:
1ـ دانشجویان دوره دکتری (سطح چهار)                                                                     20000   ریال
            2ـ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (سطح سه)                                                  15000    ریال
            3ـ دانشجویان مقطع کارشناسی (سطح دو)                                                            10000     ریال
 
ماده هفتم: جریمه دیرکرد هر جلد به ازای هر روز 1000 ریال می‌باشد.
ماده هشتم: در صورت عدم تحویل کتاب در موعد مقرر، برای بار اول به او تذکر داده می‌شود، در صورت تکرار برای بار دوم ضمن اخذ جریمه نقدی مراتب در فرم عضویت وی درج خواهد شد. در صورت تکرار مجدد غیر از جریمه نقدی امانت گیرنده برای مدت 2 ماه حق استفاده از کتابخانه را نخواهد داشت.
ماده نهم: امانت گیرنده باید هر گونه آسیب را که به کتاب وارد نموده جبران نماید.
ماده دهم: حق عضویت برای یک سال می‌باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

فصلنامهعلوم سیاسی فصلنامهتاریخ اسلام فصلنامهآیین حکمت فصلنامهفرهنگ پژوهش
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)
مجری سایت : شرکت سیگما